РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

30.08.2011

През месец август Директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде 16 наказателни постановления на физически и юридически лица, нарушили екологичното законодателство.

Глоби по 200, 300 и 500 лева са наложени на 6 физически и юридически лица неподали в срок годишни отчети по отпадъци, извършаващи дейности с тях без разрешение от РИОСВ и за неизпълнение на предписания от предишни проверки на инспекцията.

За различни нарушения на ЗУО (неизпълнени предписания и условия в разрешително за извършване на дейности с отпадъци, неводене на отчетни книги, смесване на опасни с неопасни отпадъци при съхранението им, дейности с опасни отпадъци без разрешение, непокриване на минималните технически изисквания за извършване на дейността, непредставени годишни отчети за временно съхраняване и оползотворяване на отпадъци), на 9 юридически лица са наложени имуществени санкции на стойност 23 000 лева.

Имуществена санкция от 1000 лева е наложена на вносител на инвестиционно намерение започнал реализацията му без да е съгласувано чрез процедурата по оценка за съвместимост на инвестиционни намерения с целите и предмета на опазване на защитени зони.