РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.08.2011

Промишлените обекти с издадени комплексни разрешителни на територията, контролирана от РИОСВ-Пазарджик са 10. Проверките им са важна част от годишния план за контрол на инспекцията. До момента експертите извършиха проверки за изпълнение на условията в комплексните разрешителни на “Братя Ангелови”ООД, гр.Пещера, “Биовет”АД, гр. Пещера, “Свиком”АД, с. Априлци, “Завод за хартия “АД, гр.Белово и “Илма Ил”ООД, гр. Пазарджик.

Експертите провериха изпълнението на изискванията, зададени в комплексните разрешителни за опазване на въздуха, повърхностните и подземни води, почвите, мониторинга на емисиите, управлението на отпадъците, съхранението на суровини, спомагателни материали и горива и на общите условия – инструкции.

Дружествата, с малки изключения, са внедрили и прилагат Система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на условията в издадените им комплексни разрешителни, спазват заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг на емисии на вредни вещества, води и почви. Извършва се оценка, документиране и докладване на констатираните несъответствия и предприетите коригиращи мерки, които се изискват с условията на комплексното разрешително.

Констатирани са определени несъответствия, за които са направени 44 предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

Проверката в „Свиком”АД, с. Априлци констатира, че Дружеството не е внедрило и не прилага Система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на условията в разрешителното. Разработени са само част от инструкциите, свързани с прилагане на системата. Не се провежда мониторинг на функционирането на пречиствателните съоръжения към пречиствателната станция за отпадни води, съгласно заложените в разрешителното условия. Операторът не спазва изискванията за провеждане на собствен мониторинг на подземни води и почви, не се води контрол и измерване на количествата генерирани отпадъци.

При проверката в “Илма Ил”ООД, гр. Пазарджик се констатира наличие на ново производствено хале на територията на производствената площадка и превишен капацитет на инсталацията за интензивно отглеждане на птици / вместо разрешените в Комплексното разрешително 2 производствени халета и 55 860 птици, проверката установи наличие на 3 халета, в които се отглеждат 76 448 птици/.

За констатираните несъответствия на обектите са съставени 2 акта по Закона за опазване на околната среда. Имуществената санкция, предвидена в закона е от 10 000 лева до 100 000 лева.

До края на годината за изпълнение на условията в издадените им комплексни разрешителни ще бъдат проверени и „Елхим Искра” АД, гр.Пазарджик, “Огняново К” АД, с.Огняново, “Асарел Медет”АД, гр. Панагюрище, “Йонтех” ООД, с.Цар Асен и “Дуропак - Тракия Папир“ АД, с.Главиница.