РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

05.08.2011

Акцент в контролната дейност на РИОСВ през юли бяха проверките за закриване на депа за битови отпадъци със спряна експлоатация в селата Щърково, Калугерово, Динката и Памидово. За нито едно депо не са изпълнени напълно мерките по закриване. Дадени са предписания. При проверките за чистота на републиканската пътна мрежа на община Пазарджик и курортен комплекс „яз.Батак” не бяха констатирани нарушения.

При проверки за изпълнение на дадени предписания се констатира, че замърсени със строителни отпадъци терени по река Мътница и в местността „Мараша” са почистени. В село Боримечково не е изпълнено предписание за почистване на замърсявания с битови отпадъци. Съставен е акт на кмета на селото.

При проверки в с.Памидово са забелязани изоставени отпадъци на площадка за събиране и рециклиране на пластмасови опаковки. Съставен е констативен протокол и покана до лицата, които са извършвали дейност на площадката за съставяне на акт за административно нарушение. В с.Звъничево е установена нова площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, която не отговаря на изискванията на закона за управление на отпадъците и не е включена в издадено разрешително за упражняване на дейността. За нарушението е съставен акт.

През юли експертите провериха и 22 обекта, които формират от дейността си масово разпространени отпадъци. Дадени са 52 предписания, от които до края на юли са изпълнени 6. Съставени са 4 акта, 2 от които за непредставени годишни отчети за формираните отпадъци. Разгледани са 25 фирмени програми за управление на дейностите по отпадъците - 10 са утвърдени от Директора на РИОСВ-Пазарджик, за 4 програми е издадено решение за отказ, а 11 програми са върнати със задължителни предписания за привеждането им в съответствие с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове.