РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Издадените наказателни постановления са 11 на стойност 14 300 лева

05.07.2011

14 акта за нарушения на екологичното законодателство съставиха експертите на РИОСВ през юни. Издадените наказателни постановления са 11 на стойност 14 300 лева. Бяха извършени 91 проверки в 81 обекта. Дадените предписания са 85.

През месец юни беше засилен контролът на юридически лица, извършващи търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и площадки, на които се извършва тази дейност. Извършени са 19 проверки съвместно със служители на РУП на МВР и икономическа полиция. Дадени са 17 предписания и съставени 2 акта за неизпълени предписания на „Метал-Комерс”ООД, гр. Пазарджик и на ЕТ ”Бреза - София Янкова”, с. Говедаре. За неизпълнени условия в разрешителното е съставен акт на «Велчев»ЕООД, а за наличие на опасни отпадъци - на ЕТ „Бреза - София Янкова”, площадка с. Динката. За непредставени годишни отчети за отпадъците са съставени актове на Общинско Предприятие”ЧПОИ” гр. Пещера и на «Майнинг Инвест» АД, а на общините Пазарджик, Лесичово и Септември - за невнесени месечни отчисления за дейности по закриване и следексплоатационни грижи на депа. Извършени са 4 проверки по сигнали, в резултат на които са дадени 4 предписания и съставен акт на физическо лице за нерегламентирано замърсяване с отпадъци.

На ЕТ „Тахов” – ферма за птици - гр. Пещера беше връчено наказателно постановление в размер на 1000 лв. за замърсяване на река Стара с отпадъчни води от птицефермата. Даденото при предишната проверка предписание за изграждане на утаителна камера на изхода е изпълнено.

Експертите извършиха и 3 проверки по подадени жалби, 2 от които се оказаха основателни : за лошо състояние на канализацията на ул. „Яков Матакиев” гр.Пазарджик е изпратено писмо до кмета на общината за предприемане на мерки – почистване и поддържане на канализацията, съгласно чл. 191 от Закона за водите. На предприятието за преработка на пет бутилки,”Пет интернешънъл”ООД, с.Пищигово е съставен акт по Закона за водите за заустване на отпадъчни води в отводнителен канал без разрешително. Дадено е предписание за откриване на процедура за издаване на разрешително за заустване и почистване на отводнителния канал.