РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

13.05.2011

На заседанието си на 11 май Експертен екологичен съвет (ЕЕС) одобри осъществяването на инвестиционно предложение “Изграждане на съоръжения за третиране и обезвреждане на отпадъците от общините Панагюрище и Стрелча”.

От разгледаните варианти за местоположение и технологии е приет за оптимален, икономически положителен и съответстващ на националното и европейско законодателство вариант “3Б” - “Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и био отпадъци, депо за неопасни отпадъци и рекултивация на регламентирано депо Панагюрище 1”, оценен от доклада по ОВОС.

Площадката ще бъде изградена в местността “Братаница”, на около 2 км. южно от гр.Панагюрище. В границите и е разположено съществуващото депо на община Панагюрище, подлежащо на рекултивация. Общата площ е 131 281.98 m2, като в тази площ се формират следните зони : стопански двор, включващ приемна зона и зона за компостиране, ново депо и рекултивирано старо депо, площ за бъдеща клетка за строителни отпадъци и площадка за трошачна инсталация за строителни отпадъци, площ за озеленяване и газосъбирателна станция.

Предвиденият срок за експлоатация е 30 години. Общият капацитет на депото за експлоатационния срок е 190 905 тона битов отпадък или средно годишно количество от 6 363,5 тона.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии и защитени зони. С изграждането му се постигат част от целите на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009 – 2013г.