РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

13.04.2011

РИОСВ съгласува актуализацията и цифровото моделиране на “Общинската програма за управление на качеството на атмосферния въздух” на община Пазарджик без забележки и уведоми за това МОСВ. Ежегодните отчети по изпълнението на програмата и Плана за подобряване качеството на атмосферния въздух трябва да бъдат придружавани с план-график за дейностите и мерките, които ще се извършват през следващата година. Критерий за контрол на изпълнението й и индикатор за следене на параметрите на качеството на атмосферния въздух са концентрациите на замърсителите, установени при мониторинга.

Пазарджик е сред 30-те общини, които трябва да представят в МОСВ актуализирана общинска програма за качество на атмосферния въздух с набелязани мерки за намаляване нивото на прах в атмосферата. Проблемът е породен от приоритетно използване на твърдо гориво за отопление, от неблагоустроени селищни територии, недобре поддържана улична мрежа и ремонтът в централната градска част на Пазарджик.

Актуализация на програмите и моделна оценка на замърсителите РИОСВ изиска от администрациите на Пазарджик, Панагюрище, Пещера и Велинград на състоялите се през юли 2010г. програмни съвети за качеството на атмосферния въздух в четирите общини. РИОСВ изпрати писма до кметовете на общините да предприемат бързи действия за поддържане на пътната инфраструктура, контрол на строителните дейности и насърчаване употребата на горива в бита с по-добри екологични характеристики. Бяха направени предписания към общините, когато се издават разрешителни за строеж, в тях изрично да се вписват задължения за ограждане на строителния обект, измиване на строителната и транспортната техника, измиване на улиците.

Общините Панагюрище, Велинград и Пещера сключиха договори за моделна оценка и актуализация на общинските програми за качество на атмосферния въздух. Срокът за съгласуването им от РИОСВ е 30 май 2011г.

Нормата от 50 микрограма на кубичен метър замърсяване с финни прахови частици в населени места е задължителна за всички страни-членки на Европейския съюз. Срокът за постигането й беше края на 2010г. Ако на база актуализирани програми и предприети мерки не бъде постигнато удължаване на срока с 2 години, страната ни е застрашена от финансови санкции.