РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

22.03.2011

На 12.03.2011г. /събота/ в 12.15 часа дежурният екип на РИОСВ-Пазарджик получи сигнал от телефон 112 за замърсяване на река Елшишка в района на с. Априлци. На сигнала веднага реагираха експерти на РИОСВ и Регионалната лаборатория. Проверката установи, че замърсяването на реката е причинено от дейността на свинекомплекса в село Априлци, собственост на „Свиком”АД. Изпускането е преустановено незабавно.

Експертите на Регионална лаборатория извършиха пробонабиране от реката.

Резултатите от извършените физикохимични анализи дават основание РИОСВ-Пазарджик да наложи на оператора „Свиком”АД имуществена санкция по Закона за водите за повторно нарушение. Предишната санкция е наложена на 06.01.2011г. и е в размер на 5 000 лева .

На 13.03.2011г. /неделя/ е приет втори сигнал за замърсяване на р. Елшишка. Той се отнася за същия случай, но в района на устието на реката.

Река Елшишка е перманентно замърсена с дренажни води от подобекти на бившия рудник „Елшица”. На „Еко Медет ”ЕООД, който е отговорен за отстраняване на последствията от минната дейност е наложена текуща месечна санкция в размер на 4 025 лева. Дадено е предписание за предприемане на мерки за ограничаване и преустановяване на дифузното замърсяване.

На 13.03.2011г. /неделя / в 10.45 часа е получен сигнал от тел.112 за наличие на мъртва риба и замърсяване на р. Стара след гр. Пещера. Незабавно е сформиран екип от експерти на РИОСВ и Регионална лаболатория - Пазарджик за изясняване на обстоятелствата около сигнала.

При направената проверка е установен източника на замърсяване – птицеферма в гр.Пещера, собственост на ЕТ „Тахов - земеделски стопанин”.

Експертите на Регионалната лаборатория взеха водни проби от обекта и река Стара. Резултатите от извършените физикохимични анализи дават основание на оператора да бъде наложена имуществена санкция.

Не е установено наличие на мъртва риба по течението на реката. На обект ЕТ „Тахов- земеделски стопанин” ще бъде извършена комплексна проверка на 23.03.2011г.

Няма опасност за живота и здравето на населението по теченето на р. Стара и р. Елшишка. Не е препоръчително водата на река Елшишка да се използва за напояване и водопой.