РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

04.02.2011

Промени в Закона за подземните богатства от декември 2010г. сочат за компетентен огран по голяма част от дейностите, регулирани от него, министерството на икономиката, енергетика и туризма /МИЕТ/.

Обнародваните в ДВ, бр.100 от 21.12.2010г. промени в Закона за подземните богатства прехвърлят в компетенциите на МИЕТ издаването на разрешения за търсене и проучване на подземни богатства след одобрение от министерски съвет, поддържането на Национален геоложки фонд, който събира, обработва, съхранява и предоставя за ползване срещу заплащане геоложката информация от изследвания и други дейности, свързани с търсенето, проучването и добива на подземни богатства.

Концесиите за добив ще се предоставят от министерски съвет по предложение на министерството на икономиката, енергетиката и туризма. То ще разработва и финансира приоритетната тематика и свързаните с нея годишни задачи в областта на геологията, ще създава и поддържа специализирани карти и регистри на разрешенията за търсене и проучване, за проучване и концесии за добив на подземни богатства.

Министерството на икономиката ще съставя и води национален баланс на запасите, оценка на ресурсите, специализирани карти и регистри на откритията и находищата.

За дейности по управление на всички минни отпадъци се изисква разрешително, включващо утвърден план за управление, издадено от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Законът задължава операторите на съоръжения за минни отпадъци ежегодно, до 31 март да отчитат пред МИЕТ изпълнението на плана за управление на минните отпадъци.

До обнародването на промените в Закона за подземните богатства компетентен орган по горепосочените дейности беше министерството на околната среда и водите. И занапред експертите от МОСВ и РИОСВ ще осъществяват контрол върху дейностите по предоставени разрешения за търсене и проучване и концесии за добив, ще дават предписания за констатирани пропуски и нарушения, свързани с опазването на земните недра. При неизпълнение, (след писмено предупреждение) ще искат от министъра на икономиката временно спиране на дейностите по търсене, проучване, добив, преработка и ползване на подземни богатства и управление на минни отпадъци, ще съставят актове и издават наказателни постановления за нарушения на Закона.

Експертите на МОСВ и РИОСВ ще упражняват превантивен, текущ и последващ контрол за спазване на процедурите за съгласуване и за изпълнението на одобрените работни проекти.