РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

28.01.2011

На 26 януари 2011г. изтече двумесечния срок, в който общините на територията на област Пазарджик, като собственици на съществуващи депа за битови отпадъци, трябваше да подадат до РИОСВ-Пазарджик заявления за размера на отчисленията си за дейности по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци. Заявлението трябва да съдържа следната информация :

- наименование и единен идентификационен код (ЕИК), адрес по съдебна регистрация на собственика;

- лице за контакти, включително телефон, факс и електронна поща;

- адрес на площадката на депото;

- номер на издаденото разрешение или комплексно разрешително по чл. 12, ал.1 ЗУО;

- клас и наименование на депото, съгласно издаденото разрешение или комплексно разрешително по чл. 12, ал.1 ЗУО;

- определеният размер на отчисленията по чл. 3, ал. 2 и 4.

Наредба №14 (ДВ,бр.93/15.11.2010г.) определя реда и начина за определяне на отчисленията при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране и за разходване на натрупаните през експлоатационния период средства за извършване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци. При извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране, всеки собственик на депо е длъжен да осигури пълния размер на средствата за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото.

До момента в РИОСВ са подали заявленията си 7 общини.