РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

18.01.2011

На 15 и 16 януари 2011г. по поречието на река Марица, в големи и малки водоеми на област Пазарджик, експерти от сектор “Биоразнообразие” на екоинспекцията и екипи на ФПС“Зелени Балкани” и БДЗП извършиха преброяване на зимуващите там водолюбиви птици.

Констатирано беше, че в участъка от с.Звъничево по дигата на р. Марица до гр.Пазарджик в момента зимуват: 98 щиглеца, 133 големи и 70 малки корморана, 30 големи бели чапли, 26 черноглави чайки, 15 сиви чапли, 18 гларуса, 12 сиви свраки, 21 лиски, 11 фиша, 9 мишелова, 7 речни чайки, 4 зеленоглави патици, 3 неми лебеда, 3 зелени кълвача и по 1 представител от видовете : чинка, малък сокол, орехче и полски блатар.

В язовир “Тополница” (Мухово-стената) бяха преброени: 88 корморана, 3 сиви чапли, 1 речна чайка и 2 гарвана, щиглец и мишелов, в микроязовира до с. Лесичово: 7 големи бели и 5 сиви чапли, 4 големи корморана, 2 бели стърчиопашки, 2 големи горски водобегача, по 1 средна бекасина, гугутка и мишелов. Във водоема до с.Калугерово в момента зимуват: 3 големи бели чапли, 3 сиви чапли и 1 мишелов, в този до с.Динката: 1 голяма бяла чапла, 1 мишелов и 1 полски блатар. Значително повече птици бяха преброени във водоема на с. Бошуля: 105 зеленоглави патици, 67 малки и 23 големи корморана , 50 сиви чапли, 10 лиски, 7 големи бели чапли, 3 гларуса, 3 неми лебеда, 2 малки гмуреца и по 1 сокол-скитник, керкенез, мишелов, полски блатар и зеленокожка.

В държавните рибарници в момента на преброяването зимуваха: 41 големи корморана, 3 мишелова, 2 дългоопашати синигера, 1 син синигер, 1 сива чапла и 1 полски блатар, в района на “Фазанарията” : 10 големи горски водобегача и 3 мишелова, а в рибарниците на с.Гелеменово: 5 големи бели чапли, 4 сиви чапли и 3 мишелова.

Резултатите в национален мащаб, които ще бъдат обобщени до края на месец февруари 2011г. ще установят промените в числеността и разпространението на зимуващите в България водолюбиви птици, състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за птиците. Анализът на данните ще определи приоритетните действия за опазване на видовете и местата за зимуването им.