РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.12.2010

Проверки по два сигнала за нарушения на Закона за управление на отпадъците извършиха експертите на РИОСВ-Пазарджик през последната седмица.

За складирани опасни отпадъци на площадката на бившия ЗММ “Металик” сигнализираха от полицията. Проверката установи, че на площадка, стопанисвана и управлявана от “Оптела – ЛТ”АД, гр.Пловдив са складирани за временно съхранение производствени отпадъци, които не са класифицирани и регистрирани като формирани количества в специални отчетни книги. Дружеството не е изпълнило тези изисквания на Закона, не е разработило и представило в РИОСВ-Пазарджик програма за управление на отпадъците, няма сключени договори с фирми за предаване и за следващо третиране /транспортиране/ на отпадъците от дейността си. На юридическото лице е съставен акт. За допуснатите нарушения на Дружеството ще бъде наложена имуществена санкция от 2 000 до 6 000 лева.

За наличие на нерегламентирано сметище зад гробищния парк на с. Лозен сигнализираха граждани в инспекцията. Проверката потвърди наличието на битови, строителни и растителни отпадъци върху терен от около 3 дка., които по думите на кмета са там от години. Не са предприети мерки за почистването им и за преустановяване на нерегламентираното изхвърляне. Експертите са установили произхода на изхвърлените строителни отпадъци – строителни дейности на обект “Младежки клуб” – с. Лозен. В момента на проверката се извършва транспортиране на изкопни земни маси, които се депонират на сметището до гробището. Установените административни нарушения са : на кмета с. Лозен – не е предприел действия за закриване на сметището, не представя договор на кметството с изпълнителя на строителството и извършва нерегламентирани дейности с отпадъци. За констатираните нарушения ще бъде съставен акт на физическо лице. Предвидените финансови санкции в ЗУО за тези нарушения са в размер от 300 до 1000 лева.