РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Установиха местонахождението на над 200 постройки при проверки на язовирите “Батак”, “Доспат”, “Белмекен”,“Чаира”, “Въча” и “Тополница”

01.12.2010

Съвместни проверки за установяване на незаконните постройки и нерегламентирани зауствания на 53 язовира в страната са в ход от началото на ноември на основание Заповед на Министъра на околната среда и водите и Министъра на регионалното развитие и благоустройството. На територията на РИОСВ-Пазарджик язовирите са 10. В проверките участват представители на регионалните инспекции по околната среда и водите, на басейновите дирекции и на регионалните структури за строителен надзор. При необходимост се търси съдействието на общините и на регионалните структури на МВР.

През месец ноември съвместни проверки на язовирите: “Батак”,“Доспат”, “Белмекен”, Чаира”,“Въча” и “Тополница” извършиха представители на РИОСВ-Пазарджик, БД “Източнобеломорски район” – гр. Пловдив и РДНСК-Пазарджик. Предмет на проверките са нерегламентирани изпускания на отпадъчни води, нерегламентирани водоползвания, наличието на сметища, изпълнението на изискванията на санитарно - охранителните зони за питейно водоснабдяване, както и наличието на строежи в чашите на язовирите. Към момента от екоинспекцията с помощта на снимки и GPS координати е установено местонахождението на около 200 масивни, сглобяеми и други постройки за отдих на ползватели. Чрез документни проверки в общинските служби “Териториално и селищно устройство” се уточняват собствениците на имотите и строежите. До 10.01.2011г. специалистите на РДНСК ще извършат последващ контрол и ще съставят констативни актове за обектите, построени в нарушение на Закона за устройство на територията.

За установени нарушения експертите на РИОСВ-Пазарджик съставиха 3 акта : на собственика на хотел “7 М” ЕООД за заустване на отпадъчни води без необходимото локално пречиствателно съоръжение, на кмета на община Батак за неоказано съдействие на контролен орган и на “ВиК”Батак – за заустване на битово-фекални води без разрешително.

По график в момента се извършват проверки на язовирите - “Широка поляна”, “Тошков чарк” и “Голям Беглик”. Констатациите ще бъдат готови до края на януари. Последващи проверки ще има през март и април 2011г., като тяхна цел ще бъде изпълнението на направените предписания.