РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

25.11.2010

Министерството на околната среда и водите покани общините Бяла (Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Самоков, Никопол, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол да представят проекти за изграждане на системи за управление на отпадъците в тези региони на обща стойност 220 милиона лева.

Основните дейности, в които ще може да се инвестира със средства по ОПОС, са свързани с изграждането на първи клетки от депата, претоварни станции, съоръжения за сепариране, компостиране и рециклиране, а също така и осигуряване на техническата инфраструктура към тези обекти. Проектните предложения обаче не включват дейности за събиране и извозване на битовите отпадъци или закриване на съществуващи депа.

Тринайсетте общини трябва да представят проектите си в МОСВ за одобрение до 31 август 2011 г.

Към момента по приоритетна ос 2 – „Отпадъци” на ОПОС има сключен договор с община Ботевград за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците, а четири проекта са в процес на оценка - Бургас, Видин и Перник, като проектното предложение на Столичната община е за становище в Европейската комисия.

Очакваните проекти от тринайсетте общини са приоритетни в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009 - 2013 г. В нея е записано, че България трябва да изгради общо 57 системи от съоръжения за обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани в страната. Двайсет и три от тези системи ще се финансират от Оперативна програма „Околна среда”.