РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

17.11.2010

Пазарджик е сред 30-те общини, които до края на януари 2011г. трябва да представят в МОСВ актуализирана общинска програма за качество на атмосферния въздух с набелязани мерки за намаляване нивото на прах в атмосферата.

Според данните от мониторинга за 2008г. градовете с най-много превишения на средноденонощната норма са Перник, София, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Смолян. Най-съществен принос за превишенията на нормите за ФПЧ10 имат енергетиката, промишлеността и битовото отопление, а също в голяма степен - транспортът, строителните и ремонтните дейности, хигиената на пътната инфраструктура. Пазарджик е сред общините, в които проблемът е породен от приоритетно използване на твърдо гориво за отопление, от неблагоустроени селищни територии и недобре поддържана улична мрежа. Актуализираната общинска програма трябва да съдържа мерки за намаляване въздействието на тези фактори върху чистотата на атмосферния въздух.

Актуализация на програмите за управление качеството на атмосферния въздух и моделна оценка на замърсителите РИОСВ изиска от администрациите на Пазарджик, Панагюрище, Пещера и Велинград още на състоялите се през юли 2010г. програмни съвети за качеството на атмосферния въздух в четирите общини.

РИОСВ-Пазарджик изпрати писма до кметовете на общините да предприемат бързи действия за поддържане на пътната инфраструктура и контрол на строителните дейности, както и за насърчаване употребата на горива в бита с по-добри екологични характеристики. Бяха направени предписания към общините, когато се издават разрешителни за строеж, в тях изрично да се вписват задължения за ограждане на строителния обект, измиване на строителната и транспортната техника, измиване на улиците.

С цел да се набележат неотложни действия за изготвяне и актуализиране на общинските програми за намаляване нивата на фини прахови частици с размер до 10 микрометра (ФПЧ10) в атмосферния въздух в края на миналата седмица МОСВ проведе семинар с над 100 участници - областни управители, кметове и експерти по околната среда от общините.

Нормата от 50 микрограма на кубичен метър замърсяване с финни прахови частици в населени места е задължителна за всички страни-членки на Европейския съюз. Срокът за постигането й е края на 2010г. Ако на база предприети мерки не бъде постигната дерогация /удължаване на срока/ с 2 години, страната ни е застрашена от финансови санкции.