РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

12.10.2010

На 30 септември и 1 октомври 2010г. експерти на РИОСВ-Пазарджик извършиха извънредна комплексна проверка на “Биовет” АД, с цел пълен анализ на влиянието на дейността му върху компонентите на околната среда.

В резултат на проверката се констатира, че операторът е изпълнил предписанията, дадени по време на годишната комплексна проверка, извършена в края на месец март 2010г. и предприел действия за отстраняване на несъответствия, за които в годините се наблюдава повторяемост при неизпълнението.

Започната е процедура по преразглеждане на Комплексното разрешително, във връзка с планирани промени в работата на инсталацията и влязла в сила нова нормативна уредба по околна среда.

На място е проверено състоянието на обваловките на резервоарите в склад за течни суровини и резервоарите за съхранение на сярна киселина. Обваловките са празни и почистени, не е нарушена целостта на стените им. Не са установени отворени кранове на тръбопроводите, които ги свързват с канализацията.

Дружеството е започнало процедура по извършване на оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно намерение: изграждане на „Депо за опасни отпадъци, съдържащи опасни вещества”, за решаване на проблема с предаването и съхранението на 600 т. опасен отпадък от изгорял склад за суровини и готова продукция, които до момента се съхраняват в бетонова клетка на площадка на пречиствателната станция за отпадни води. Фирмата е в процедура по обезвреждането им.

Предприети са действия за монтиране и експлоатация на турбогенераторен модул „Сименс” и обезмирисителни инсталации. Съвместно с Регионална лаборатория-Пазарджик е извършено контролно измерване на промишления шум, излъчван в околната среда. В новоизградената гранулираща инсталация е монтиран ръкавен филтър.Доставено е ново оборудване в обединен производствен корпус (ОПК) 5.

Ежедневно се извършва мониторинг на отпадъчните води по технологична схема и на изхода на пречиствателната станция. Не са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения, нерегламентирани зауствания и разливи.

По време на проверката не са констатирани нарушения и изменения в компонентите на околната среда от дейността на обекта.