РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Дадените предписания са 42, издадените наказателни постановления 32 на стойност 19 500 лева

01.09.2010

През месец август експертите на РИОСВ упражниха контрол върху дейността на 101 обекта в региона, съставиха 15 акта за административни нарушения. Дадените предписания са 42, издадените наказателни постановления 32 на стойност 19 500 лева.

Приоритетни през август бяха проверките на предписния с изтекъл срок, дадени на фирми, общини и кметства на територията на РИОСВ по управление на отпадъците. От проверките в Пазарджик, Велинград, Брацигово, Батак и кметство Дъбравите се констатира, че те са изпълнени, с изключение на община Батак - предстои налагане на санкция на общината. При проверки на фирми констатациите на експертите доведоха до съставянето на 14 акта за извършени административни нарушения на Закона за управление на отпадъците и 1 на Закона за водите. От тях 13 са на физически лица за неизпълнени предписания за привеждане на дейността в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците, неизпълнение на минималните технически изисквания, съгласно Наредбата за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, непредставени тримесечни отчети, незаверени отчетни книги, неплатена продуктова такса и некласифицирани отпадъци. Съставени са два акта на юридически лица за нерегламентирано изгаряне на отпадъци и замърсяване на води.

Приоритетни през месеца в областта на превантивния контрол бяха проверките за наличие на инсталации и съоръжения, подлежащи на комплексни разрешителни, за които все още не са издадени такива. Проверени бяха три леярни в индустриалната зона на Панагюрище и една в Пазарджик, декларирала в РИОСВ намерение за възобновяване на дейността си. Първата проверка на инсталацията се извърши с цел, даване предписание за подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително. При втора провека беше пломбирана инсталацията за производство на цинков оксид, която към момента не се експлоатира, с предписание целостта на поставените пломби да не се нарушава. Пломбирането е с цел недопускане незаконосъобразна експлоатация без издадено комплексно разрешително.