РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

09.08.2010

Министър Нона Караджова утвърди Националния стратегически план за поетапно намаляване количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране. Документът е в сила от датата на утвърждаването му, 28 юли 2010 г. Разработването на такъв стратегически план е задължение на всяка страна – членка на ЕС, според европейската директива за депониране на отпадъците. Целта е да се осигури поетапно намаляване на количеството на биоразградимите битови отпадъци, подлежащи на депониране за периода до 2020 г. При определяне на сроковете за изпълнението на тази цел, за база е взето количеството депонирани биоразградими отпадъци през 1995 г. Планът предвижда намаляване на тези количества в три последователни етапа. Националният план предвижда разделното събиране на подходящите за компостиране биоразградими битови отпадъци да се осъществява от общините. В процеса на разделното събиране участват населението, собствениците на търговски обекти, ресторанти, пазари, предприятията от хранително-вкусовата промишленост и т.н.

Компостирането е основният метод, който е избран за управление на биоразградимите битови отпадъци в България. Предвидено е във всички общини на територията на страната да бъдат изградени открити площадки за компостиране на отпадъци от обществени паркове и градини; да бъдат изградени инсталации за компостиране и механично биологично третиране на биоразградимите отпадъци на територията на общините, на чиито регионални депа се депонират годишно над 20 хиляди тона биоразградими отпадъци. Общият размер на средствата, необходими за изграждане на инфраструктурата и постигане на заложените цели, е около 300 милиона лева. Очакваните източници на финансиране са Оперативна програма “Околна среда”, Държавният бюджет; общински бюджети, публично-частно партньорство и др.

За 25-те депа в процес на изграждане по Оперативна програма "Околна среда" стойността на компостиращите съоръжения е заложена в програмите за финансиране. Такова е предвидено и за община Пазарджик.

Документът е публикуван на интернет страницата на МОСВ, раздел „Отпадъци”.