РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

23.07.2010

Актуализация на програмите за управление качеството на атмосферния въздух и моделна оценка на замърсителите изиска РИОСВ от администрациите на Пазарджик и Панагюрище на състоялите се през седмицата програмни съвети за качеството на атмосферния въздух.

За общините, които имат общински програми за КАВ това моделиране и актуализацията им в частта “Планове и мерки” са задължителни за постигане на нормата от 50 микрограма на кубичен метър замърсяване с финни прахови частици в населени места.Тази норма е задължителна за всички страни – членки на Европейския съюз. Срокът за постигането й е краят на 2010г. Ако на база предприети мерки не бъде постигната дерогация /удължаване на срока/ с 2 години, страната ни е застрашена от финансови санкции.

Моделната оценка дава отговор на въпроса кой е основният замърсител на въздуха в конкретната община на база мониторинг и анализ на секторите, основни замърсители на въздуха в градска среда: транспорт, битово отопление, промишленост, чистота.

Данните от мониторинга на атмосферния въздух в Пазарджик през последните 3 години са красноречиви – при норма от 35 възможни дни с превишения на съдържанието на финни прахови частици във въздуха за година, през 2008г. те са били 71, през 2009г.- 86, а от началото на 2010г. – 57. Причините са: отоплението с твърдо гориво, нередовното извозване на контейнерите за смет през зимния сезон /често тлеещи с часове/, строителните дейности, ремонтите на пътните артерии, неизмиването на уличните платна, емисиите от автомобилния трафик.

В началото на следващата седмица програмни съвети за качеството на атмосферния въздух, инициирани от РИОСВ, ще заседават в общинските администрации на Пещера и Велинград.