РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

06.11.2012

През месец октомври директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде 17 наказателни постановления на обща стойност 24 900 лева. Имуществена санкция от 10 000 лв. е наложена на «Свиком»АД - с.Априлци за поредно дрениране на непречистени отпадни води от лагуните на свинекомплекса към дере, приток на река Елшишка. За неподаден в срок годишен доклад за изпълнение на условията в разрешителното за заустване, санкция от 1000 лева е наложена на «ВиК-С» ЕООД - гр.Стрелча, а за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показател «неразтворени вещества» с 2 000 лв. е санкциониран цех за преработка на пластмасови отпадъци в с.Пищигово. На фабриката за производство на хавлиени изделия «Яна» АД в гр.Панагюрище е наложена имуществена санкция от 2 500 лева за изпускане на мазут в градския колектор и зъмърсяване с нефтопродукти на р.Панагюрска Луда Яна. За недобро стопанисване и допуснато заустване на битово-фекални води в отводнителен канал, на община Пазарджик е наложена имуществена санкция от 2 000 лв. по Закона за водите за обект - помпена станция - с.Ивайло.

За нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух са наложени санкции от 1 000 лева на: цех за замразяване на плодове във Велинград и на цех за производство на мебели в гр.Ракитово. Собствениците им не са подали в срок годишни отчети за 2011г. за количествата вещества, нарушаващи озоновия слой, количествата вложен разтворител в производствения процес и не са представили месечни декларации за платена продуктова такса. Мелничен комплекс в гр.Септември и шивашки цех в гр.Батак са санкционирани с по 500 и 300 лева за неизвършени собствени периодични измервания на изпусканите емисии в атмосферния въздух. За непредставена в срок информация за използваните инсталации, които съдържат над 3 кг. озоноразрушаващи вещества, собственикът на хотел във Велинград е санкциониран с 500 лева, а на шивашки цех в с.Драгиново е наложена санкция от 2 000 лева за това, че липсват дневници за проверка на херметичността на чилърната инсталация, монтирана в обекта.

Наложените санкции по Закона за управление на отпадъците са: 2000 лева – на площадка за преработка на дървен материал в гр.Батак, за неизпълнено предписание на РИОСВ за класификация на отпадъците от дейността и въвеждане на отчетни книги за движението и управлението им. Имуществена санкция от 2 000 лева е наложена на «Експрес пак» ООД, гр.Панагюрище за това, че Дружеството предава за транспортиране отпадъци от дейността си без договор на лица, които нямат право да я извършват и в резултат на нерегламентираното изхвърляне се е образувало нерегламентирано сметище. Собственичката на хлебопекарна в с.Мокрище е санкционирана със 100 лева за неизвършена класификация на отпадъците, невъведени отчетни книги и неподадено заявление за издаване на разрешение за дейности с отпадъци.

За незаконна сеч на дърва в резерват “Купена” на физическо лице от гр.Пещера е наложена глоба от 1 000 лева, а на билкозаготвител от с.Поибрене - глоба от 100 лева за осъществена изкупвателна дейност на шипка /плод/ в недостатъчно узряло състояние – зелена шипка.