РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

01.07.2010

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда” отправи покана за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към общински администрации с над 10 000 еквивалент жители. Това са общините, посочени в списъка „Подход и методология за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” http://ope.moew.government.bg/bg/references, приоритетни за финансиране според европейското законодателство за пречистване на градските отпадъчни води, така че да се намали несъответствието в дела от населението, включено към канализационна система.

По процедурата ще се финансира изграждане, рехабилитация и модернизация на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), изграждане, рехабилитация, реконструкция и модернизация на канализационни мрежи и на водоснабдителни мрежи там, където трасето им съвпада с това на канализацията.

Подадените проекти ще се оценяват от експертни работни групи, които ще се свикват на всеки два месеца или след постъпване на 10 проекта. Крайният срок за подаване е 20 февруари 2012 г., а кандидатите трябва да планират строителните работи така, че те да приключат не по-късно от 31 декември 2014 г.

След като беше изменен подходът за управление и бяха предприети корективни мерки към водните проекти, одобрени от Европейската комисия, тази процедура е следващата значима стъпка за гарантиране на добро финансово управление и фокусиране на финансовия ресурс за изпълнение на приоритетите в сектора.

Социално-икономическият ефект на инвестицията от общо 600 млн. лева, които ще се влеят на територията на страната, е неоспорим – ще се създадат работни места, ще се открият нови възможности пред бизнеса в качеството му на изпълнител на проектите, ще се повиши броят на хората, обслужвани от канализационна система и инфраструктура за питейни води.

Общините, които желаят да направят консултация с експерти от Управляващия орган на оперативната програма за подготовката на проектите, могат да заявят участие в рамките на приемния ден на ОПОС, който се провежда всеки четвъртък от 14.00 до 17.00 ч. в сградата на МОСВ на бул."Мария Луиза" № 22. Желаещите да участват трябва да заявят това на адрес: ope@moew.government.bg, като предварително изпратят въпросите си и данни за контакт на посочения електронен адрес в срок до един ден преди срещите.