РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

10.06.2010

Работни срещи с обществеността за обсъждане на проекто-заповедта за обявяване на защитена зона по Натура 2000 „Средна гора” ще се проведат в Панагюрище и Стрелча на 15 и 16 юни 2010 г. В Стрелча обсъждането е насрочено за 15 юни от 10.30 часа в ритуалната зала на Общината, а в Панагюрище за 16 юни от 10.30 в пленарната зала на общината – 2-ри етаж.

Защитена зона “Средна гора” е с обща площ 974 377, 142 дка. и предмет на опазване над 40 вида птици, защитени от Закона за биологичното разнообразие: черен и бял щъркел, осояд, скален орел, сокол скитник, царски орел, черношипа ветрушка, сокол орко, зеленоножка и др.

В границите на защитената зона се забранява залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади. Нарушителите се наказват съгласно административните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на Министерството на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg и е на разположение в административната сграда на РИОСВ-Пазарджик ( гр. Пазарджик, ул. „Гурко” № 3а ).

От 19 май, когато е публикувана информацията, свързана с обявяване на „Средна гора” за защитена зона по Натура 2000, тече едномесечният срок за представяне на мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите в зоната до министъра на околната среда и водите.