РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

26.05.2010

ЗАПОВЕД № ТЗ-09-180

гр.Пазарджик,25.05.2010 г.

Във връзка с продължително отсъствие на титуляра на длъжността „Старши експерт – контрол по опазване на биологичното разнообразие” в направление „БРЗТ”, отдел „КОС” Петя Благова Методиева и направеното

в тази връзка мотивирано предложение, вх.№ ТЗ-01-1882/25.05.2010 г. от Кирил Василев Методиев, началник сектор „БРЗТ”, с оглед обезпечаване нормалния работен процес и осигуряване ефективно изпълнение на функционалните задължения от служителите, на основание чл.15, ал.1 от ЗДСл и чл.5, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на РИОСВ

НАРЕЖДАМ:

1.Да се проведе външен подбор по документи и събеседване за заемане на длъжността „Старши експерт – контрол по опазване на биологичното разнообразие”.

2.Служебното правоотношение с кандидата, определен да заеме длъжността да бъде сключен на основание чл.15 от ЗДСл със срок до завръщане на титуляра на длъжността.

3.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

още