РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

20.05.2010

67 строителни фирми на територията на област Пазарджик извършват дейности с отпадъци без изискващите се от Закона за управление на отпадъците разрешителни, показва анализ на получени в екоинспекцията справки от общините за извършени дейности със строителни, производствени и опасни отпадъци през 2009г.

Заради тази констатация фирмите са уведомени писмено от РИОСВ-Пазарджик, че е необходимо до 31 май 2010г. да представят в инспекцията всички необходими документи, съгласно Закона за управление на отпадъците за привеждане на дейността към нормативните изисквания.

До края на март фирмите трябваше информират РИОСВ за образуваните и третирани отпадъци от дейността си, но до момента не са го направили и вече веднъж са нарушили Закона. Ако фирмите продължат да извършват горецитираните дейности без регистрация за това подлежат на имуществени санкции, които за едноличен търговец или юридическо лице са от 3 500 до 10 000 лева.

За да пристъпят към изпълнение на изискванията фирмите трябва да извървят следните етапи :

І ЕТАП Класификация на образуваните от дейността отпадъци, съгл. Наредба № 3 от 1 април 2004 г. за класификация на отпадъците / Обн. ДВ. бр.44 от 25 Май 2004г./ - Работен лист за класификация на отпадъка /за всеки отпадък се подава работен лист в два екземпляра – за повече информация натиснете тук: Приложение № 6 от Наредбата/

ІІ ЕТАП След утвърждаване на отпадъците, които се образуват от дейността на фирмата, в РИОСВ–Пазарджик се подава Програма за управление на отпадъците – за повече информация натиснете тук: приложение - съдържане на фирмената програма

ІІІ ЕТАП След утвърждаване от Директора на РИОСВ–Пазарджик на фирмената програма за управление на дейностите по отпадъци се подава заявление по образец – за издаване на разрешение по чл .37 от ЗУО /ДВ, Бр.86 от 2003 г/.Към заявлението се подават необходими документи–за повече информация натиснете тук: приложение