РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

23.03.2010

На 16.03.2010г. експертът по ОВОС на РИОСВ-Пазарджик взе участие в заседание на Експертния съвет по устройство на територията на община Панагюрище, който разгледа прединвестиционно проучване на проект “Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча и регламентирано депо в м. “Окопана” в землището на гр.Стрелча”.

Представянето включваше:

• вид и обем на проучвателните работи на избраната площадка;

• изработване на сценарий за бъдещата система за управление на отпадъците;

• събиране и извозване на отпадъците;

• третиране и обезвреждане на отпадъците;

• сравнение на изготвените сценарии;

• инвестиционен план за бъдещата система за управление на отпадъците;

На вниманието на членовете на ЕС бяха представени четири алтернативи за управление на отпадъците. След направен анализ, сравнение и аргументирано предложение на консултанта за избор на една от тях, ЕС прие за реализация алтернатива 3b - Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и био-отпадъци и депо за неопасни отпадъци, поради по-голяма сигурност при изпълнение на целите за компостиране на тази инсталация в сравнение с фамилното /домашно/ компостиране.

Проект: „Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча” № 58231-48-352 беше одобрен за финансиране от Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG161PO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Обща стойност на проекта: 1 383 000 лева.

Основната цел на проекта е да се въведе нов модел за управление на отпадъците на територията на общините Панагюрище и Стрелча, който ще спомогне за намаляване на общото количество депонирани отпадъци, за екологичното им оползотворяване, ще предотврати, намали и ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.