РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

09.02.2010

15 февруари 2010г. е краен срок за подаване в РИОСВ-Пазарджик на задължителните годишни отчети от физически и юридически лица, които извършват внос, износ, пускат на пазара или използат в дейността си озоноразрушаващи вещества.

В същия срок се подават и справки от операторите за техническото състояние на инсталациите, които съдържат, работят или са изработени от озоноразрушаващи вещества. Всеки ползвател на такава инсталация е задължен от Закона за чистотата на атмосферния въздух да води дневник / досие / на инсталацията.

Законът регламентира глоба до 1000 лв. или имуществена санкция в размер на 2 000 лева за това, че не се води дневник. Същите финансови санкции търпи и лице, което извършва проверки за херметичност без съответния документ.

Дейностите, свързани със сервиз и поддръжка и проверките за херметичност на системите, които съдържат озоноразрушаващи вещества се извършват от лица с документ за квалификация, издаден от Българската браншова камера.