РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


09.02.2010

През януари 2010г. експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик продължиха проверките на бензиностанции и инсталации за товарене и разтоварване на бензини в региона. На територията на област Пазарджик са класифицирани 109 действащи бензиностанции, в които се разтоварват и съхраняват бензини. Проверките до момента показват, че 105 от тях са изпълнили изискванията на Наредба №16 от 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения чрез монтиране на системи за улавяне на обратните газове. На 31.12.2009г. изтече крайният срок за оборудване на всички действащи бензиностанции с тези системи.

РИОСВ-Пазарджик ще пристъпи към запечатване на наливните шахти на резервоарите за бензин на всички обекти, чиито собствениците не са изпълнили задължителните изисквания на Наредба №16. Инсталациите ще останат запечатани до изпълнение изискванията на екологичното законодателството.