РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

01.02.2010

На 2 февруари отбелязваме Международния ден на влажните зони. На тази дата през 1971 г. в град Рамсар – Иран е подписана Конвенцията за опазване на влажните зони с международно значение, по-специално като местообитание на водолюбиви птици (Рамсарската конвенция).

Първоначално конвенцията регламентира опазването и разумното ползване на влажните зони като местообитание на водолюбиви птици, но в последствие разширява своя обхват. В сегашния си вид тя определя необходимите мерки за опазване на този тип природни екосистеми и разумно използване на техните територии и ресурси.

Към днешна дата 155 държави са подписали текста на документа. Република България е 8-мата страна- членка на конвенцията. До този момент влажните зони с международно значение, включени в Рамсарската Конвенция, са с площ 1,502,000 кв. км. Тази площ е по-голяма от територията на Франция, Германия, Испания и Швейцария взети заедно.

Национални приоритети за всяка страна, подписала конвенцията, са опазване и популяризиране на влажните зони, които предоставят уникални условия за живот на множество растителни и животински видове.

По смисъла на конвенцията за опазването им влажни зони са области като блата, тресавища, торфени блата, независимо дали са естествени или изкуствени, постоянни или временни, с вода, която е статична, прясна или солена, включително области с морска вода, чиято дълбочина при отлив не превишава шест метра. Страните по Конвенцията за влажните зони съответно поемат международни ангажименти за запазване и управление както на местообитанията, така и на свързаните с тях водолюбиви птици. В България зоните, признати от Рамсарската конвенция като "Влажни зони с международно значение", са 10 с обща площ 20 306 хектара: островите Белене и Ибиша на р.Дунав; защитената местност "Поморийско езеро"; защитената местност "Пода" и езерото Вая край Бургас; резерватите "Атанасовско езеро", "Ропотамо", "Сребърна" и езерата - защитени местности Дуранкулак и Шабла. Съгласно Закона за защитените територии МОСВ поема отговорността за опазването им.