РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


11.02.2011

На основание чл.2в, ал.1 във връзка с чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и предвид предстоящия избор на изпълнител на малка обществена поръчка с възложител РИОСВ-Пазарджик и предмет: "Основен ремонт и преустройство на съществуваща вилна сграда, находяща се в землището на гр.Батак (вила №4), имот № 001103, яз.Батак, м.Дъното" Ви отправяме покана за представяне на техническо и финансово предложение от Ваша страна...

Пълния текст на поканата - натиснете тук.

Приложение: Технически изисквания и количествено-стойностна сметка