РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

06.08.2012

През 2012г. експерти на РИОСВ извършват мониторинг на 10 избрани за наблюдение растителни и животински вида, защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Експертите определиха за обект на мониторинг в региона през 2012г. следните видове: европейски лалугер, мъх от вида Buxbaumia viridis и висшите растения – текирска мишорка, алпийско сграбиче, родопско еньовче, черно френско грозде, мизийска овсига, кафява мечка, водолюбиви птици и дива коза.

На 2 август 2012г. експертите извършиха мониторинг на състоянието на популацията на растението Алпийско сграбиче(Astragalus alopecurus). В площадката за мониторинг на вида - местността «Стойчово полце», в близост до резерват «Беглика» са установени 138 растения с 1456 цветоносни стъбла. Тази числесност се отнася не за цялата популация, а само за растенията в площадката за мониторинг. Сравнението с 2011 г. показва, че през настоящата година популацията на защитения вид е в по-добро състояние по отношение броя цветоносни стъбла, но с намален общ брой на растенията.

Алпийското сграбиче е защитен от Закона за биологичното разнообразие вид растение, включено в последното издание на Червената книга на Република България (2011 г.) с категория "критично застрашен"вид, последната категория преди „изчезнал”. (http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Astalope.html).

В България расте единствено в резерват "Беглика" и околностите му, в землището на град Батак, област Пазарджик. Освен в България се среща и в Югозападните Алпи, откъдето идва и името му. Самото растение е едро, красиво, многогодишно тревисто, с добре развити изправени стъбла, високи до 1 m. Цветовете са наситено жълти, събрани в плътни съцветия. Цъфти юни - август. Расте по варовити терени в пояса на иглолистните гори, на надморска височина от 1500 до към 1700м.

Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие е комплексен механизъм за проследяване и обобщаване на промените в биологичното разнообразие в Република България в дългосрочен план. Мониторингът на видове е ежегоден. На всеки 6 години данните от него ще бъдат докладвани пред евроекспертите за да се анализират и оценят промените в състоянието на биологичното разнообразие в Република България.