РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


11.04.2008

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици „Марица Пловдив”, с идентификационен код BG0002087.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Пловдив-Запад, община Пловдив, с. Костиево, община Марица, с. Оризари и с. Цалапица, община Родопи, гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив; с. Говедаре, община Пазарджик, област Пазарджик.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg и е на разположение в административните сгради на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)–Пловдив (гр. Пловдив, бул. “Марица” №122) и РИОСВ-Пазарджик (гр. Пазарджик, ул. “Ген. Гурко” №3, ет. 4, п.к. 220).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.