РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

03.08.2012

През месец юли експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 96 проверки в 85 обекта. За нарушения на екологичното законодателство са съставени 4 акта – на шивашка фирма във Велинград, за неизвършени собствени периодични измервания на емисии във въздуха и липса на дневник за състоянието на хладилната инсталация, за превишение на отпадъчните води по показател „неразтворени вещества” на фабрика за предварително третиране на отпадъци от опаковки в с. Пищигово и за неизпълнени предписания по Закона за управление на отпадъците – на фирма в гр.Батак и на физическо лице от с.Говедаре. Дадените предписания са 41.

През юли експертите извършиха проверки по закриване на депа за битови отпадъци в община Септември, въз основа на които директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде решения за закриване на депата със спряна експлоатация в селата Семчиново и Симеоновец със съответните условия и определен срок за мониторинг и следексплоатационни грижи. За депото в с.Варвара е дадено предписание за довършителни работи по техническата рекултивация с определен срок за изпълнение. В с.Лозен е почистено нерегламентирано сметище, но депото за битови отпадъци на селото, което е в експлоатация от 1980 год. не е закрито. Дадено е предписание за закриване.

В резултат на вече упражнен контрол и дадени от експертите на РИОСВ предписания е изградено пречиствателно съоръжение в частен обект на язовир Широка поляна, почистени са пречиствателното съоръжение към първи колектор на „Каучук” АД, гр.Пазарджик и утаителя на ТМСИ – с.Ветрен дол и е прекратена нерегламентирана дейноност на автомивка в гр.Велинград.