РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

27.07.2012

Приключи емисионният контрол на обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, включени в националната контролно-информационна система за първото полугодие на 2012 г. От проверените 29 обекта, в 24 са спазени индивидуалните емисионни ограничения, поставени в разрешителните за заустване на отпадъчни води или в издадените комплексни разрешителни. На останалите 5 обекта са наложени санкции.

Пробонабиранията и анализите на отпадъчните води от производствените предприятия се извършват два пъти в годината. Канализационните колектори на населените места без пречиствателни станции и обектите със сезонен режим на работа се контролират веднъж годишно.

Обектите на територията на РИОСВ-Пазарджик, които заустват отпадъчните си води в поречията на реките Марица, Тополница, Луда Яна, Стара река и Чепинска са задължени да попълват ежегодно информационни карти с данни за производствените характеристики на обекта, количеството на взетите и използвани водни маси и пречистването им. Попълването и отчитането на такива карти е част от работещата от 2005 година у нас контролно–информационна система. В нея се въвеждат и резултатите от всички анализи на заустваните води, извършени при контролната дейност на РИОСВ-Пазарджик.

При упражнен контрол през юли 2012г. експертите на РИОСВ съставиха акт по Закона за водите за превишение на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ на отпадъчните води, съгласно издаденото разрешително за заустване на „Пет интернешънъл” ООД, гр. Пловдив по показател „неразтворени вещества”.