РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

28.01.2013

В шестмесечния срок от влизането в сила на новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53/2012 г.), 40 възложители - собственици на площадки за третиране на черни и цветни метали (ОЧЦМ) или дейности по третиране на метални опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) са депозирали заявления за дейностите в РИОСВ-Пазарджик. На фирмите, подали заявления с изискващия се пълен набор от документи, ще бъдат издадени нови разрешителни.

На подалите непълни заявления и набор от документи сe изпращат уведомителни писма, в двумесечен срок да отстранят нередовностите и/или да представят допълнителна информация за изясняване на фактите и обстоятелствата.

Собствениците на тези площадки, които не са подали документи в срок са длъжни да преустановят дейността и до 15.04.2013г. да предприемат необходимите мерки за почистването им.

Новият ЗУО въведе изисквания за местоположението на площадките. Дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти от железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.

От лицата, извършващи търговска дейност с ОЧЦМ се изисква и представянето на банкова гаранция в размер 25 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността. Гаранцията е безусловна и неотменяема и се издава от банка съгласно Закона за кредитните институции.