РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

За нарушения на Закона за управление на отпадъците експертите съставиха два акта

05.02.2013

През януари 2013г. директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде седем наказателни постановления на обща стойност 8 100 лева. Имуществена санкция от 2 000 лева е наложена по Закона за водите на «Завод за хартия Белово»АД, за превишаване на нормите по показател химическа потребност от кислород на изход-пречиствателна станция. За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели химическа потребност от кислород и «неразтворени вещества» в отпадъчните води на обекта, санкция от 1 000 лева е наложена на винарска изба на «Агрофарм»ООД в с. Лесичово.

2 000 лева е санкцията, наложена по Закона за управление на отпадъците на физическо лице от с. Говедаре за нерегламентирано изгаряне на автомобилни гуми и треви пред стопанския двор на селото. За неизвършени собствени периодични измервания на изпусканите емисии на замърсители в атмосферния въздух, на ЕТ«Десислава Даскалова», собственик на инсталация за производство на дървени въглища в землището на гр. Ветрен е наложена имуществена санкция от 1 000 лева. За обработка и опаковане на билки, физическо лице от Панагюрище е глобено със 100 лева за това, че за организирания билкозаготвителен пункт не е информирал РИОСВ. За незаконна сеч на дърва в резерват “Купена” на две физически лица от гр. Пещера са наложени глоби от 1 000 лева.

През януари експертите на РИОСВ-Пазарджик съставиха два акта на физически лица за това, че не са предали на площадки за съхраняване и/или в центрове за разкомплектоване излезли от употреба моторни превозни средства и са изхвърлили отпадъци на неразрешени за това места.