РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

07.02.2013

 Панагюрище, Белово и Лесичово са общините, превели всички дължими отчисления от бюджетите си за закриване и следексплоатационни грижи за функциониращите общински депа, както и отчисленията, които ще се изразходват за нови съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци, сочат обобщени данни на РИОСВ за 2012г.
През последната година, на 11-те общински депа и на сметището в с. Равногор са депонирани над 110 хиляди тона отпадъци. Само на общинското депо на гр. Пазарджик депонираните отпадъци са 47 324 тона. Втора в класацията е община Велинград с 23 465 тона, следват Панагюрище с 10 705 тона, Септември с 5 409 тона и т.н.
  Големите количества генерирани и депонирани отпадъци са обратно пропорционални на финансовата дисциплина на общините, убеждават цифрите от обобщените данни на РИОСВ на база на годишните им отчети.
Към днешна дата, само за 2012г. задълженията на община Пазарджик по откритите в РИОСВ сметки възлизат на над 908 500 лева. Не по-малко стряскаща е сумата, която не е постъпила по специалната набирателна сметка на РИОСВ от община Велинград – над 240 000 лева. По 40 000 лева дължат общините Брацигово и Септември. По тази партида трябва да постъпят още 26 100 лева от община Батак, 25 133 лева от община Ракитово, 3 252 лева от община Стрелча.
 При извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране, всеки собственик на депо е длъжен да осигури пълния размер на средствата за закриване и следексплоатационни грижи. От 01.01.2011г. Законът за управление на отпадъците регламентира като задължение на общините тези отчисления. Те участват във формирането на такса битови отпадъци.
   Анализът на експертите сочи като причина за обема депонирани отпадъци и дължимите за обезвреждането им суми, недостатъчна ефективност на въведените общински системи за разделно събиране на отпадъците. Една от целите на разделното събиране е именно намаляване на количествата отпадъци, отиващи на депата, а оттам и на дължимите отчисления.
    РИОСВ ще санкционира общините, които не внасят регламентираните месечни отчисления за дейности по закриване и следексплоатационни грижи на депата за отпадъци.