РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


15.02.2013

Анализ на резултатите от проведения мониторинг на РИОСВ през 2012г. показва, че замърсяванията на повърхностни води основно се дължат на канализационните мрежи на големите населени места в областта /над 10 000 еквивалент жители/ без изградена градска пречиствателна станция за отпадъчни води.

До момента, на територията на РИОСВ-Пазарджик функционира само Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Пазарджик. Технологичната й схема не позволява отстраняването на азота и фосфора в състава на отпадъчните води. По тази причина община Пазарджик е сключила договор с МОСВ за реконструкцията и модернизацията й по Оперативна Програма ”Околна среда”.

Проектна готовност за изграждане на пречиствателни станции имат всички градове в областта с над 10 000 жители: Велинград, Пещера, Панагюрище, както и от 2000 до 10 000 жители като: Батак, Брацигово, Белово и Септември. Повечето от общините са кандидати за бенефициенти по различни програми.

През 2012г. експертите по водите в РИОСВ-Пазарджик извършиха 222 проверки върху дейността нa 116 обекта. За проследяване на емисионото състояние на отпадъчни води са взети 108 водни проби от 45 обекта. За да се минимизира възможността от аварийни изпускания през 2012г. са извършени над 100 проверки за работата на пречиствателни съоръжения. Дадени са 85 предписания, от които до момента са изпълнени 79.

За административни нарушения на Закона за водите са съставени 13 акта на юридически лица. Наложени са една текуща и две еднократани месечни санкции за замърсяване на повърхностни водни обекти.