РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

15.02.2013

Като цяло, за поречието на река Марица се наблюдава тенденция за запазване качеството на повърхностните води, сочат данните от извършения имисионен контрол през 2012г.

Запазва се тенденция на повишени концентрации по показател „нитрити” в река Стара след град Пещера. Причините са няколко: липса на градска пречиствателна станция, моментни отклонения от индивидуалните емисионни ограничения за отпадъчните води от пречиствателната станция на „Биовет”АД, за което обектът е санкциониран с текуща месечна санкция и акт по Закона за водите, както и сезонното маловодие в резултат на водовземане в горните участъци на реката.

В горното течение на река Панагюрска Луда Яна, след гр. Панагюрище се наблюдава повишение на биогенните елементи /азот, фосфор/, дължащо се на заустване на непречистени битово-фекални отпадъчни води от канализационната система на гр. Панагюрище. Същата тенденция се наблюдава и за река Стрелчанска Луда Яна след гр. Стрелча.

За река Тополница, в пункта след вливането на река Елшишка е регистрирано еднократно превишение по показатели мед” и „манган”. Основна причина за наличието на метални йони в река Тополница е река Елшишка – водоприемник на повърхностните и дренажни води от площадка „Елшица”. За замърсяване на река Елшишка РИОСВ – Пазарджик наложи текуща месечна санкция на „Еко медет”ЕООД.