РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

23.07.2012

Двадесет и едно заявления за достъп до информация са обслужени от експертите на РИОСВ-Пазарджик от началото на 2012г. От правото си на достъп до информация за състоянието на компонентите на околната среда са се възползвали осем граждани, десет фирми и три НПО.

Няма отказ за предоставяне на информация. Деветнадесет от заявителите са получили исканата информация. Две от заявленията са препратени за отговор по компетентност.

Търсената информация за посочения период е свързана основно с предоставяне на копия на документи за проведени процедури и на протоколи от замервания , както и за постъпи инвестиционни предложения в защитени зони по НАТУРА 2000.

Съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за опазване на околната среда, всеки гражданин има право на достъп до информация за състоянието на компонентите на околната среда и факторите, които могат да им окажат въздействие.