РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

02.04.2013

 На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСЛ и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

за назначаване на държавен служител на следната длъжност:
І.Младши експерт административно обслужване
1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
- висше образование,: специалност: икономика, екология
- образователна степен-професионален бакалавър по… ;
-професионален опит –не се изисква и/или придобит V мл.ранг;
-да отговаря на условията на чл.7 от ЗДСЛ;
2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността
-компютърна грамотност на добро ниво;
3. Информация за длъжността:
Организира дейността по административното обслужване на юридически и физически лица на принципа „едно гише”.
Основната заплата за посочената длъжност -530.00 лева.
ІІ. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе чрез тест и интервю с издържалите текста .
ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:
Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС. Към заявлението се прилагат:
- декларация от лицето за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
- автобиографична справка;
- копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
- копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит, при наличие на такъв;
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
Срок на подаване на документи: 10-дневен срок след публикуване на обявата в централния или местния печат.
Място на подаване на документите: в сградата на РИОСВ, гр.Пазарджик, ул.Гурко № 3, ет.4, звено”Административно обслужване” всеки делничен ден от 13.30 до 17.30 часа.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информа-ционното табло на входа на РИОСВ-Пазарджик, ул.Гурко №3, ет.4 и на интернет страницата: http//www.riеwpz.оrg. Допълнителна информация : тел.40-19-35.

Готови образци за попълване:

Заявление за участие в конкурс

Дeкларация чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 


инж.НИКОЛАЙ ЛУЛОВ
Директор РИОСВ