РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

05.04.2013

 През месец март 2013г. експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 157 проверки в 116 обекта. Дадените предписания са 71. За административни нарушения на екологичното законодателство са съставени 7 акта, 5 от тях, за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Четири физически лица са санкционирани, за нерегламентирано изгаряне на отпадъци /кабели/, а фирма - за извършване на дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства на нерегламентиран участък от площадка. За изпускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух при производство на компост е съставен акт на физическо лице, а на Свинекомплекса в с. Априлци на „Свиком”АД, за изпускане на непречистени отпадъчни води от лагуна №3, акт по Закона за водите.

През март директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде три наказателни постановления на стойност 30 600 лева. Имуществена санкция от 30 000 лева е наложена на община Велинград - за невнесени отчисления по чл.60 от ЗУО в два поредни месеца. За нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и предаване на излезли от употреба моторни превозни средства, несъобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците, на две физически лица са наложени глоби по 300 лева.