РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


21.05.2013

 В резултат на проведената конкурсна процедура комисия, назначена със Заповед № РД-08-41/15.04.2013 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса кандидати:

1. Цветелина Василева Кърпелова – 191,00 точки;
2. Димка Георгиева Димитрова - 189,34 точки;
3. Дарина Пенева Тодорова – 188,00 точки


Комисия в състав:

Председател: /п/
/Камелия Манолова Георгиева/

Членове:
1. /п/
/Гергана Георгиева Чапразова/

2. /п/
/инж.Наталия Василевна Дичева/