РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Младши експерт масово разпространени отпадъци (МРО) и Младши експерт комплексно предотвратяване и контрол на замърсяване (КПКЗ) и екологична отговорност

28.06.2013

 На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСЛ и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за назначаване на две /2/ незаети длъжности за държавни служители:

I. Младши експерт масово разпространени отпадъци (МРО)

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
- висше образование, специалност: екология и опазване на околната среда; инженерна екология и опазване на околната среда;
- образователна степен-професионален бакалавър по... ;
- професионален опит -не се изисква и/или придобит V мл.ранг;
- да отговаря на условията на чл.7 от ЗДСЛ;
2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- ползване на английски език и компютърна грамотност;
3. Информация за длъжността:
- контрол по прилагане на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки;
- контрол по прилагане на нормативната база за управление на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, излезли от употреба гуми, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване и негодни за употреба батерии от акумулатори;
- координация и контрол по прилагане на условията и реда за намаляване на замърсяванията с отпадъци от отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии от акумулатори
4. Основна заплата за посочената длъжност - до 530.00 лева.

IІ. Младши експерт комплексно предотвратяване и контрол на замърсяване (КПКЗ) и екологична отговорност

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
- висше образование, специалност: екология и опазване на околната среда; инженерна екология и опазване на околната среда;
- образователна степен - професионален бакалавър по... ;
- професионален опит - не се изисква и/или придобит V мл.ранг;
- да отговаря на условията на чл.7 от ЗДСЛ;
2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността
- ползване на английски език и компютърна грамотност;
3. Информация за длъжността:
- прилагане на изискванията на глава VІІ, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни;
- контролна и административно-наказателна дейност по спазване на условията в комплексните разрешителни и прилагане на Система за управление на околната среда;
- прилагане на Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и подзаконови нормативни актове;
- ползване и практическо прилагане на нормативни актове в областта на околната среда
4. Основна заплата за посочената длъжност - до 530.00 лева.
IIІ. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе чрез тест и интервю с издържалите теста.
IV. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса по образец - приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС
2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
3. Автобиография;
4. Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;
5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, при наличие на такъв;

Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
Срок на подаване на документи: 10-дневен срок след публикуване на обявата в централния или местния печат.

Място на подаване на документите: в сградата на РИОСВ, гр.Пазарджик, ул.”Гурко” № 3, ет.4, звено "Административно обслужване" всеки делничен ден от 9.30 часа до 17.30 часа.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на РИОСВ-Пазарджик, ул. „Гурко” №3, ет.4 и на интернет - страницата: http//www.riewpz.org. Допълнителна информация: тел .401 931.

 Готови образци за попълване:

Заявление за участие в конкурс

Дeкларация чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 


инж.НИКОЛАЙ ЛУЛОВ
Директор РИОСВ