РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

09.07.2013

  Непречистени битовофекални отпадъчни води от канализационните системи на големи общински центрове като Велинград, Панагюрище и Пещера оказват определящо въздействие върху качеството на повърхностните води в област Пазарджик. Това сочи експертен анализ на РИОСВ.

През първото полугодие на 2013г. експертите от направление ”Опазване на водите” извършиха 94 проверки върху дейността нa 89 обекта. Взети са водни проби от 32 обекта, които изпускат отпадъчни води при дейността си. Анализът им налага обобщението, че като цяло фирмите спазват определените индивидуални емисионни ограничения в издадените разрешителни за заустване и комплексни разрешителни. От дадените 37 предписания, до момента са изпълнени 28.

За различни нарушения на Закона за водите са съставени четири акта на юридически лица - за нарушение на емисионните изисквания за качеството на водите в р. Елшишка – на „Свиком”АД, за изпускане на отпадъчни води без разрешително за заустване - на ЕТ „Вас Вес Мик”, за превишение на индивидуалните емисионни ограничения в отпадъчните води на изход Пречиствателна станция – на „ЗХ БЕЛОВО”АД и „Биовет” АД. За същото нарушение, на „Дуропак Тракия папир”АД е наложена текуща месечна санкция.