РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

10.01.2013

Четиридесет и пет заявления за достъп до информация са обслужени от експерти на РИОСВ-Пазарджик през 2012г. От правото си на достъп до информация за състоянието на компонентите на околната среда са се възползвали двадесет и един граждани, деветнадесет институции и фирми и пет неправителствени организации.

Няма издадени решения за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация. Четиридесет и трима от заявителите са получили исканата информация. Две от заявленията са препратени за отговор по компетентност.

Търсената информация е свързана основно с предоставяне на копия на документи за проведени процедури, на протоколи от замервания, почвени и водни проби, за постъпили в РИОСВ инвестиционни предложения в защитени зони от НАТУРА 2000. Заявленията на гражданите са свързани с упражняване на техни законови права и интереси при разпореждане с имоти. Най-често те се интересуват дали имотите им попадат в защитени зони или територии и от наложените от екологичното законодателство ограничения или забрани при трайното им ползване.

Съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за опазване на околната среда, всеки гражданин има право на достъп до информация за състоянието на компонентите на околната среда и факторите, които могат да им окажат въздействие.