РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

01.08.2013

  През последния месец в РИОСВ-Пазарджик постъпиха 8 сигнала, свързани с млади екземпляри от защитения вид бял щъркел (Ciconia ciconia) в безпомощно състояние. Седем птици бяха с наранявания и счупвания. Изпратени са в спасителния център в гр. Стара Загора за лечение и възстановяване. Един от сигналите е неоснователен. При щъркели, изпаднали в беда, гражданите трябва да се обърнат към кмета на съответното населено място или община или в РИОСВ-Пазарджик за предприемане на подходящите действия.

През юли експерти на МОСВ и РИОСВ извършиха съвместна проверка на зоологическата градина в гр. Пазарджик. Обект на проверката бяха изпълнението на условията в лиценза, издаден от МОСВ и на условията, при които се отглеждат животните. Дадени са 8 предписания за подобряване на документооборота, за обогатяване на средата в част от клетките, за осигуряване на сенчести места, подобряване състоянието на ветеринарната лечебница и др.

Eкспертите от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” извършиха две пробонабирания на листен материал за качествено определяне на генетично модифицирана ДНК. Пробонабирането е извършено от опитни полета с разсад домати и тютюн в землищата на с. Главиница и с. Козарско, съвместно с експерти на ИАОС по утвърден годишен план.

При упражнен контрол за спазване режима на защитените територии в 11 местности на резерватите „Купена”, „Дупката”, „Мантарица” и „Беглика”, през месец юли не бяха констатирани нарушения.