РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

11.10.2013

 Разработване на планове за управление на всеки един от четирите резервата „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик, съгласно утвърдени от Министъра на ОСВ задания, по проект „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, референтен № на процедурата BG161PO005/11/3/3.2/05/26.

10.10.13 Обявление  - ID  документ в АОП 564061

10.10.13 Решение за откриване на процедура  - ID  документ в АОП 564063

Пакет с документи

07.11.13 Въпроси и отговори

18.11.13 Въпроси и отговори

27.10.13 Заповед № РД-ОПОС-04/27.11.2013г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

03.01.14 Съобщение до участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Разработване на планове за управление на всеки един от четирите резервата „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик.

14.02.14 Информация за сключен договор - ID  документ в АОП 585912

19.09.14 Допълнително споразумение към Договор № 04-ОПОС/10.02.2014г.

 10.02.14 Договор № 04-ОПОС/10.02.2014г.

 

Информация за извършени плащания