РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

14.10.2013

 Промишлените обекти и инсталации с издадени комплексни разрешителни на територията на област Пазарджик са дванадесет. Проверките им са важна част от годишния план за контрол на РИОСВ. До момента експертите провериха изпълнението на условията в комплексните разрешителни на : „Свиком”АД, „Биовет”АД, „Биовет”АД-Когенерираща инсталация, гр. Пещера, община Панагюрище - обект „Регионално депо за битови отпадъци Панагюрище за общините Стрелча и Панагюрище“, „Илма – Ил”ООД, „Дуропак – Тракия”АД, „Елхим Искра”АД, гр. Пазарджик и „Завод за хартия Белово”.
За неизпълнение на условия в издаденото комплексно разрешително е съставен акт на „Свиком”АД – инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване в с. Априлци.

Установените при проверката административни нарушения са: неопределени от оператора брой и местоположение на пунктовете за собствен мониторинг на подземни води. Същите не са съгласувани с Басейнова дирекция – Пловдив и РИОСВ-Пазарджик, не са означени на схема, с определени географски координати. Операторът не експлоатира и не поддържа всички пречиствателни съоръжения на пречиствателната станция за отпадъчни води. Не използва останалите съоръжения по предназначение, а като резервоари за отпадъчни води. Мониторинг се извършва само на механичното стъпало. Записите от него се водят ежемесечно, а не ежедневно, каквото е изискването. Не е извършван собствен мониторинг на подземни води и оценка на съответствието.

Имуществената санкция, предвидена в Закона за опазване на околната среда за тези нарушения е от 10 000 до 100 000 лева.