РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

04.12.2013

 През месец ноември 2013г. експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 68 проверки в 59 обекта. Дадените предписания са 63. За нарушения на екологичното законодателство са съставени 6 акта. За нарушение на индивидуалните емисионни ограничения по показател «неразтворени вещества» е съставен акт по Закона за водите на «Биовет»АД, гр. Пещера. Във връзка с неизпълнение на условия в издаденото Комплексно разрешително е съставен акт на „Дуропак Тракия“АД – предприятие за производство на хартия и велпапе в с. Главиница, община Пазарджик.

За нарушения на Закона за управление на отпадъците са съставени четири акта. Два от тях са за неизпълнени предписания - за почистване на замърсен с отпадъци терен и възстановяване качествата на земеделската земя в м. „Соколски път”, община Пещера и за неподадено заявление за издаване на разрешително за дейности по третиране на отпадъци. Актове са съставени на две юридически лица за неводена отчетност на отпадъците и за нереализирани налични количества отпадъци от черни и цветни метали и непредприети мерки за почистване на площадката.

През ноември директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде две наказателни постановления на обща стойност 11 000 лева. Имуществена санкция от 10 000 лева е наложена на „Свиком”АД, свинекомплекс в с. Априлци, за неизпълнение на условия в издаденото комплесно разрешително на обекта. По Закона за водите е наложена имуществена санкция от 1 000 лв. на „Еко Ф”, мандра в с. Карабунар, община Септември, за това, че отпадъчните води на обекта са със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване.