РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

22.01.2014

Значително по-малък брой водолюбиви птици са наблюдавани във влажните зони на област Пазарджик от експерти на РИОСВ и БДЗП по време на 38-то им преброяване. Почти пролетните температури са принудили зимуващите у нас птици да се изнесат на север, е констатацията им. От 17 до 19 януари те обходиха най-значимите влажни зони в област Пазарджик: язовир “Тополница”, рибарниците край с.Звъничево, водоемите край ВЕЦ „Алеко”, поречията на реките Марица и Тополница. Представители от видовете голям корморан, сива и бяла чапла, зеленоглава патица, малък гмурец, лиска бяха наблюдавани във всички влажни зони. Изненада бяха трите розови пеликана в рибарниците край Звъничево, където е наблюдавано най-голямото видово разнообразие и брой зимуващи водолюбиви птици – 97 лиски, 27 сиви чапли, 31 малки корморана, 10 големи корморана, 2 бели чапли и 1 мишелов. Топлото време е пропъдило и обичайната популация на зимуващите тук лебеди. Тази година във водоемите на ВЕЦ „Алеко” немите лебеди са били само 2, а в рибарниците край Бошуля - 3.

Среднозимното преброяване е официално приета методика за мониторинг в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР). Резултатите ще покажат разпространението и промените в числеността и видовия състав на зимуващите у нас птици, състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за популациите. Анализът на данните ще определи приоритетните действия за опазване на видовете и местата за зимуване.