РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

10.02.2014

След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка РИОСВ-Пазарджик определи днес за изпълнител на услуга по проект „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” Консорциум „Призма-Нишава”, гр. София. Договорът беше подписан от Директора на РИОСВ-Пазарджик Костадин Гешев и от представляващия Консорциума Божидар Стойков. Предмет на договора е „Разработване на планове за управление на всеки един от четирите резервата „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик. Стойността на договора е 168 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение – 30.09.2014г.
След разработването на плановете за управление РИОСВ ще получи обстойна информация за състава и състоянието на горите, на флората и фауната в резерватите. Ще се установят процесите, които се развиват в екосистемите, ще се проучат възможностите за развитие на туризъм с оценка на рисковете, ще се постигне оптимизация на управлението им. Данните ще бъдат обществено достъпни.
Опазването и устойчивото управление на четирите резервата е основна цел на този проект, одобрен за финансиране по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”на Оперативна програма „Околна среда 2007г. – 2013г.” Общата му стойност е 415 000 лв., а срокът за изпълнение 13.07.2012г. - 31.03.2015г.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.